info@renovallar.com

Política de privacitat

Avís de protecció de dades de caràcter personal

Mitjançant aquest avís de protecció de dades de  Renovallar de Jonathan Rey Alonso   NIF 41546927A vol facilitar un accés àgil i ràpid a les principals informacions relatives als tractaments de dades que duu a terme i als drets que tenen les persones interessades, perquè puguin controlar de manera efectiva les seves dades personals.

Totes les dades sol·licitades són obligatòries. En cas de no ser facilitades, el Responsable de l’Activitat de Tractament no garanteix que els serveis prestats s’ajustin completament a les necessitats.

A través d’aquest lloc web no es recaven dades de caràcter personal de les persones usuàries sense el seu consentiment , ni se cedeixen a tercers.

Si es produeix qualsevol canvi en la política de privacitat serà advertit immediatament a través d’aquest lloc Web, incloent l’oportuna rectificació d’aquest apartat. El lloc Web disposa de les mesures de seguretat de la informació generalment utilitzades per evitar l’accés no autoritzat a les dades personals.

El lloc web www.renovallar.com utilitza cookies. No s’utilitzen per recollir informació de les persones usuàries, ni es registren les adreces IP d’accés. Únicament s’utilitzen cookies pròpies, de sessió, amb finalitat tècnica (aquelles que permeten la navegació a través del lloc web i la utilització de les diferents opcions i serveis que hi ha).

Responsable del tractament

Les dades de caràcter personal que es puguin obtenir directament de la persona interessada seran tractades de manera confidencial i quedaran incorporades a la corresponent activitat de tractament, titularitat de Jonathan Rey Alonso complint amb la legislació respecte a la protecció de dades personals i adoptant les mesures de seguretat necessàries, d’acord amb la normativa aplicable: el Reglament Europeu 2016/679 de Protecció de dades, (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals(LOPDGDD).

L’empresa/entitat compleix amb la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i amb el deure de guardar-les i adoptar totes les mesures de tipus tècnic i organitzatiu per garantir-ne la seguretat i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposats. Tot això de conformitat amb el que estableix la legislació vigent.

Activitats de tractament

Les activitats de tractament que duu a terme l’empresa són les de: clients, proveïdors, financera. La relació detallada d’aquesta activitats de tractament que es duen a terme pot consultar-la dirigint-se a l’empresa.

Finalitat del tractament de les dades

L’informem que les dades de caràcter personal que voluntàriament ens faciliti a través dels diferents formularis d’entrada disposats a l’efecte al web www.renovallar.com o en qualsevol altre canal, seran incorporades en una activitat de tractament de dades amb la finalitat de gestionar correctament la relació amb les persones interessades i informar i promocionar els serveis que s’ ofereixen.

Conservació de les dades

Les dades proporcionades es mantindran mentre no es demani el cessament de l’activitat i no seran cedides a tercers, excepte en casos on hi ha una obligació legal. Vostè té dret a saber si estem tractant les seves dades a accedir-hi, suprimir-les, transferir-les, limitar el seu ús, rectificar-les, cancel·lar-les i oposar-se al tractament segons els termes establerts en la legislació vigent

Drets dels titulars de les dades

Dret d’accés

Conèixer si s’estan tractant les seves dades de caràcter personal i en cas que s’ estigui realitzant el tractament obtenir informació

Dret de rectificació

Rectificar les dades que siguin incompletes o inexactes.

Dret de supressió

Suprimir les dades quan ja no siguin necessàries en relació amb les finalitats amb què van ser recollides i tractades, se’n retiri el consentiment o el tractament sigui il·lícit.

No es pot exercir aquest dret quan el tractament sigui necessari per complir amb una obligació legal; exercir la defensa o per la formulació de reclamacions; per interès públic en l’ àmbit de la salut o amb finalitats de recerca científica, estadística o històrica o per protegir el dret d’ informació i expressió

Dret d’oposició

Oposar-se al tractament de dades quan el tractament tingui com a finalitat la mercadotècnia incloent-hi l’elaboració de perfils: tractament de dades per avaluar aspectes personals, predir o analitzar aspectes relacionats amb el rendiment del treball, la salut, la situació econòmica, interessos o preferències personals, el comportament o la fiabilitat.

Dret a la limitació del tractament

La limitació del tractament implica que, a petició de la persona interessada, les seves dades personals es deixin de tractar quan s’ impugni la seva exactitud o l’interessat s’oposi al tractament en base a l’ interès públic, mentre el responsable verifica si aquests motius prevalen sobre els de l’interessat.

No es pot exercir aquest dret quan el tractament sigui necessari per complir amb una obligació legal; exercir la defensa o formulació de reclamacions o sigui il·lícit i s’hagi oposat a la supressió i en el seu lloc se sol·liciti la limitació d’ús.

Dret a la portabilitat de dades

Rebre les dades personals en un format estructurat, d’ús comú, de lectura mecànica i interpretable i que es puguin transmetre a un altre responsable del tractament, sempre que el tractament es legitimi en base al consentiment o en el marc de l’execució d’un contracte.

No es pot aplicar quan el tractament sigui necessari pel compliment d’una missió d’interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable.

Dret a no ser objecte de decisions automatitzades

No ser objecte de decisions automatitzades en el tractament de les seves dades, incloent-hi l’elaboració de perfils, que produeixin efectes jurídics sobre l’interessat o l’afectin.

No serà aplicable quan sigui necessari per a la celebració o execució d’un contracte entre responsable i encarregat del tractament.

Dret d’informació

Ser informat de la identitat del responsable de tractament de dades, la finalitat del tractament, la base jurídica, la previsió o no de cessions i l’ exercici de drets.

Aquest dret ja s’està exercint en llegir aquesta política de privacitat on s’inclou tota aquesta informació i pot ampliar-se posant-se en contacte amb l’empresa.

Per exercir els drets com a titular de dades en els termes establerts en la legislació vigent, consultar les activitats de tractament, o per rebre més informació l’usuari/a pot adreçar-se a Jonathan Rey Alonso NIF 41546927A domicili C/ Major 5, 17178 Les Preses  telèfon 642219727 i mail info@renovallar.com. 

Renovallar de Jonathan Rey Alonso no assumeix cap responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions …etc. produïts per: interferències, interrupcions fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de Jonathan Rey Alonso intromissions il·lícites mitjançant l’ús de programes malignes, com virus informàtics o qualsevol altre; errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per ús de versions no actualitzades d’aquest.